Antalisawards | Regulamin
Przedstawiamy regulamin konkursu Antalis Design Awards 2017. Poznaj warunki jakie musisz spełnić by wziąć udział. Zgłoś swój projekt i wygraj.
15193
page-template-default,page,page-id-15193,qode-quick-links-1.0,ajax_updown_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Regulamin

Regulamin konkursu „Antalis Design Awards 2017”

 

I. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Konkursu o nazwie „Antalis Design Awards 2017” (dalej „Konkurs”) jest Antalis Poland Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 5, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000003447, o kapitale zakładowym w kwocie 63.506.000,00 złotych, o numerze NIP 879-016-80-62 (dalej „Organizator”).
 2. Organizator powierza przeprowadzenie wszelkich działań związanych z przeprowadzeniem konkursu koordynatorowi, którym jest Robert Sosnowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biuro Podróży Reklamy Robert Sosnowski z siedzibą w Warszawie (03-254) przy ul. Turmonckiej 22/1101, wpisaną do CEIDG, o numerze NIP 524-208-22-28, o numerze REGON 141677012 (dalej „Koordynator”). Koordynator w drodze odrębnej umowy z Organizatorem przejął na siebie szereg obowiązków określonych treścią niniejszego regulaminu.
 3. Koordynator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i art. 921 ustawy z dnia 23.04.1964 roku – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
 4. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowaniem reklamacyjnym (dalej „Regulamin”).
 6. Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia do Konkursu zgodne z zasadami określonymi w Regulaminie.
 7. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, posiadające miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w dniu rozpoczęcia Konkursu mają ukończony 16 rok życia (dalej „Uczestnik”). Konkurs skierowany jest do artystów, grafików, grafik designerów, designerów wnętrz, architektów wnętrz, art. designerów, studentów oraz absolwentów uczelni artystycznych w Polsce.
 8. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie prace dotychczas niepublikowane w jakimkolwiek miejscu oraz formie, w tym niepublikowane w telewizji, prasie, Internecie, galerii. Ponadto, do Konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie prace, które nie zostały dotychczas zgłoszone w innym konkursie oraz prezentowane w pokazie lub wernisażu.
 9. Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 10. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz Koordynatora.
 11. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.antalisawards.pl.
 12. Wzięcie przez Uczestnika udziału w Konkursie oznacza jego bezwarunkową i dobrowolną zgodę na akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.
 13. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na udział w nim na zasadach określonych Regulaminem i akceptuje jego wszystkie postanowienia. Każdy z Uczestników wyraża tym samym zgodę na przetwarzanie przez Koordynatora danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do Konkursu na stronie internetowej www.antalisawards.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. Nr 133 poz. 883 ze zm). Przekazanie danych jest dobrowolne. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawienia.

 

 II. Czas trwania Konkursu

 

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od dnia 26.06.2017 roku do dnia 20.08.2017 roku, przy czym okres ten nie obejmuje wydania Nagród oraz ewentualnej procedury reklamacyjnej.
 2. Ostateczny termin zgłaszania Prac Konkursowych upływa w dniu 20.08.2017 roku o godzinie 23:59. Prace Konkursowe nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w Konkursie.
 3. Spośród nadesłanych Prac Konkursowych, Komisja wybierze 15 prac nominowanych w każdej z 2 kategorii. Komisja ogłosi autorów 15 prac nominowanych w każdej kategorii do dnia 4.09.2017 roku na stronie internetowej www.antalisawards.pl oraz poinformuje autorów prac nominowanych w formie e-mail.
 4. Prace nominowane zostaną zaprezentowane na imprezie Konkursu, która odbędzie się w dniu 28.09.2017 roku pod adresem ul. Mysia 3, 00-496 Warszawa lub w innym miejscu w Warszawie wskazanym przez Koordynatora. Spośród Uczestników-autorów prac nominowanych zostaną wybrani przez Komisję w każdej z kategorii Uczestnicy-autorzy 3 prac zwycięskich, którym zostaną przyznane przez Komisję miejsca: pierwsze, drugie, trzecie oraz 1 praca nagrody publiczności (dalej jako „Zwycięzcy”). Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie Zwycięzców Konkursu nastąpi podczas wskazanej powyżej imprezy w dniu 28.09.2017 roku (dzień rozstrzygnięcia Konkursu).
 5. Wyniki Konkursu zostaną również opublikowane w dniu 29.09.2017 roku na stronie internetowej www.antalisawards.pl

III. Komisja Konkursowa

 

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń Prac Konkursowych do Konkursu oraz wyboru Zwycięzców Konkursu, Koordynator na zlecenie Organizatora powołał Komisję Konkursową (dalej „Komisja”) w składzie:
 1. Andrzej Pągowski,
 2. Dawid Korzekwa,
 3. Jarosław Bujny,
 4. Natalia Nguyen,
 5. Xavier Jouvet.
 1. Pracę Konkursowe będą oceniane w następujących kryteriach:
 1. funkcjonalność i użyteczność,
 2. spójność komunikatu z tematyką Konkursu,
 3. innowacyjność i pomysłowość,
 4. walory estetyczne projektu.
 1. Nominowane Prace Konkursowe będą wybierane przez Komisję poprzez platformę online, w wyniku oceny zostanie wyłonionych 15 prac nominowanych w każdej z dwóch kategorii.
 2. Zwycięskie Prace Konkursowe zostaną wybrane podczas bezpośredniego spotkania wszystkich członków Komisji po omówieniu każdej Pracy Konkursowej przez Komisję.

IV. Cele i zasady Konkursu

 

 1. Głównym celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych Prac Konkursowych spośród nadesłanych na Konkurs najlepiej ilustrujących jego nazwę.
  – w kategorii ART zadanie konkursowe polega na stworzeniu projektu okładki notesu formatu A5.
  – w kategorii DESIGN zadanie konkursowe polega na stworzeniu wzoru tapet dla nowoczesnego biura Start’up do pokrycia powierzchni o wymiarach 4m x 3m.
 2. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych – którzy w razie zwycięstwa, w imieniu osoby niepełnoletniej dokonują odbioru Nagrody. Osoby niepełnoletnie w przypadku zwycięstwa w Konkursie są zobowiązanie do dostarczenia, do dnia 1.10.2017 roku włącznie oryginału pisemnej zgody od rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie (o terminie dostarczenia oświadczenia-zgody decydować będzie data otrzymania oryginału tego oświadczenia przez Koordynatora). Koordynator zastrzega sobie prawo żądania od Uczestnika, będącego osobą niepełnoletnią, prawo przedstawienia na każdym etapie Konkursu pisemnej zgody od rodzica lub opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. W przypadku nieprzedstawienia takiej zgody w zakreślonym terminie Koordynatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu lub prawo pozbawienia Uczestnika prawa do Nagrody.
 3. Uczestnik Konkursu zgłasza swoją Pracę Konkursową do udziału w Konkursie (w formie pliku elektronicznego) o tematyce zgodnej z nazwą Konkursu, za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.antalisawards.pl (dalej „Praca Konkursowa”).
 4. Praca Konkursowa może zostać przygotowana zarówno z użyciem fotografii jak i technik cyfrowych.
 5. Zgłaszane Prace Konkursowe muszą spełniać specyfikację techniczną podaną w Regulaminie.
 6. Prace Konkursowe zgłaszane w kategorii ART muszą spełniać następującą specyfikację techniczną:
 1. Format: PDF,
 2. Wymiary: (148 mm x 210 mm),
 3. Rozdzielczość: 300 DPI,
 4. Kolor: CMYK,
 5. Objętość pliku: maksymalnie 10 MB.
 1. Prace Konkursowe zgłaszane w kategorii DESIGN. muszą spełniać następującą specyfikację techniczną:
 1. Format: PDF,
 2. Wymiary: (4000 mm x 3000 mm),
 3. Rozdzielczość: 150 DPI,
 4. Kolor: CMYK
 5. Objętość pliku: maksymalnie 10 MB. (w celu zgłoszenia pracy należy ją zmniejszyć do rozmiaru 400 mm x 300 mm)
 1. Uczestnik ma obowiązek poza nadesłaniem pliku spełniającego specyfikację techniczną zgłoszenia zachować plik źródłowy Pracy Konkursowej zgodny z szablonem dostępnym na stronie internetowej www.antalisawards.pl w celu przesłania go do Koordynatora w przypadku wyboru Pracy Konkursowej Uczestnika jako jednej z 15 prac nominowanych.
 2. Zarówno Organizator, jak i Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia i działania, na które nie mają wpływu, w szczególności opóźnienia działania sieci internetowych.
 3. Zgłoszenie Pracy Konkursowej do Konkursu jest jednoznaczne z oświadczeniem i potwierdzeniem przez Uczestnika, że jest wyłącznym autorem Pracy Konkursowej, do której posiada wyłączne autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do rozpowszechniania. Ponadto, Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza ona praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawiera wulgaryzmów ani treści reklamowych podmiotów trzecich.
 4. Uczestnik Konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku roszczeń kierowanych do Organizatora lub Koordynatora Konkursu w związku ze zgłoszeniem Pracy Konkursowej. Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt wszelkich roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób, w związku ze zgłoszeniem Pracy Konkursowej do Konkursu, a w razie zaspokojenia tych roszczeń przez Koordynatora lub przez Organizatoraoraz ich zasądzenia orzeczeniem sądowym lub innym orzeczeniem, do zwrotu regresowego na pierwsze wezwanie całości pokrytych roszczeń wraz z odsetkami i wszelkimi związanymi z tym kosztami, w tym kosztami postępowania sądowego, arbitrażowego lub ugodowego.
 5. Prace Konkursowe powinny być zgłaszane do Konkursu w wersji elektronicznej zgodnej ze specyfikacją i zasadami wskazanymi w Regulaminie.
 6. Każdy z Uczestników może zgłosić do udziału w Konkursie nieograniczoną ilość Prac Konkursowych.
 7. Prace Konkursowe zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane Uczestnikom.
 8. Zarówno Organizator, jak i Koordynator zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestnika którego działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, w szczególności Uczestnika, którego Praca Konkursowa:
 1. zawiera wulgaryzmy, treści obraźliwe lub sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego,
 2. zawiera treści naruszające prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste i prawa autorskie oraz wizerunek osoby trzeciej,
 3. narusza przepisy prawa, postanowienia Regulaminu, zasady współżycia społecznego lub gdy Uczestnik nie posiada całości praw autorskich do Pracy Konkursowej.

 

V. Nagrody

 

 1. W Konkursie przewidziano następujące nagrody pieniężne w każdej kategorii (dalej „Nagroda”):
 1. za zajęcie pierwszego miejsca – 4.000,00 złotych,
 2. za zajęcie drugiego miejsca – 1.000,00 złotych,
 3. za zajęcie trzeciego miejsca – 1.000,00 złotych,
 4. 1 nagroda publiczności – 500,00 złotych.
 1. Za wydanie Nagród odpowiedzialny jest wyłącznie Koordynator. Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom przez Koordynatora w terminie i w sposób z nimi uzgodniony, najpóźniej w terminie do dnia 10.10.2017 roku. W przypadku wygrania Nagrody w Konkursie przez osobę niepełnoletnią, Nagrodę odbiera rodzic lub opiekun prawny takiej osoby. W przypadku braku odbioru Nagrody w powyżej wskazanym i ustalonym terminie, Nagroda przepada, bez prawa Zwycięzcy do jakiegokolwiek roszczenia Uczestnika.
 2. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród na Gali ogłoszenia Zwycięzców w dniu 28.09.2017 roku.
 3. Uczestnicy-autorzy 15 Nominowanych prac w każdej z 2 kategorii w Konkursie zobowiązują się do udziału w dniu 28.09.2017 roku w Gali związanej z ogłoszeniem wyników Konkursu oraz do udziału w uroczystości wręczenia Nagród w wyznaczonym przez Koordynatora terminie oraz do wyrażenia zgody na publikację przez Organizatora i/lub Koordynatora imienia, nazwiska oraz wizerunku w celach promocyjnych Organizatora. Wszelkie koszty związane z przyjazdem na Galę oraz uroczystości wręczenia Nagród oraz związane z uczestnictwem w Gali i wskazanej uroczystości, w szczególności koszty związane z pobytem w Warszawie Uczestnicy oraz ich rodziny, opiekunowie lub osoby towarzyszące pokrywają we własnym zakresie, bez prawa do ich zwrotu.
 4. Do sumy wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości danej Nagrody. Uczestnik zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę przez Koordynatora jako płatnika 10 % ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od Nagród w Konkursie. Koordynatorowi przysługuje prawo żądania od Zwycięzców wszelkich danych w celu dokonania zgodnych z przepisami prawa rozliczeń podatku z tytułu wygranej, w tym uzyskania od Zwycięzców takich danych jak w szczególności numer NIP, numer PESEL, dane właściwego Urzędu Skarbowego.
 5. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich; nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody; rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku zrzeczenia się lub rezygnacji z Nagrody, Nagroda przepada bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatora lub Koordynatora.
 6. Koordynatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzcy w celu ich identyfikacji.

 

VI. Uprawnienia Organizatora do wykorzystania nagrodzonych prac

 

 1. Uczestnik biorąc udział w Konkursie potwierdza, że przysługują mu wyłączne
  i nieograniczone autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe do nadesłanej Pracy Konkursowej.
 2. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne wykorzystanie oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych Organizatora.
 3. Wybrane Prace Konkursowe zaprezentowane będą na wystawie podczas gali ogłoszenia Zwycięzców.
 4. Uczestnik zgłaszając Pracę Konkursową w Konkursie udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej, zarówno w całości, jak również na korzystanie z każdego jej elementu składowego osobno, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, z prawem do udzielania przez Organizatora sublicencji, na wszystkich znanych obecnie polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do:
 1. utrwalenia, zwielokrotnienia i opublikowania utworu w prasie, telewizji, Internecie, telefonii mobilnej lub innych mediach elektronicznych (w tym w portalach społecznościowych jak np. Facebook, YouTube) i nieelektronicznych,
 2. zwielokrotnienia dowolnymi technikami drukarskimi i poligraficznymi w formie druków, plansz, plakat ów, ogłoszeń, bannerów itp., publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlanie odtworzenie, nadawanie, reemitowanie,
 3. publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy),
 4. wprowadzania do obrotu, użyczenia, najmu oryginału Pracy Konkursowej lub egzemplarzy na których utwór utrwalono,
 5. promocji i reklamy, merchandisingu,
 6. wyrażania zgody na korzystanie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w szczególności zmiany, tłumaczenia, korekty lub modyfikacji (dalej „Opracowania”) dla celów opisanych w punktach a) – e) powyżej,
 7. udzielania sublicencji podmiotom trzecim na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.
 1. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać w żadnym czasie wobec Organizatora oraz podmiotów, które Organizator upoważnił do korzystania z Pracy Konkursowej lub jej części, osobistych praw autorskich oraz wyraz˙a zgodę na nieujawnianie swojego autorstwa Pracy Konkursowej, ani jej części. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie przez Organizatora zależnych praw autorskich do Pracy Konkursowego lub jej części oraz upoważnia Organizatora do udzielania zgody osobom trzecim na wykonywanie tych praw zależnych.
 2. Organizator zastrzega, że z chwilą otrzymania przez Zwycięzcę Nagrody, Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej Zwycięzcy (Utworu) na zasadzie art. 921 § 3 kodeksu cywilnego, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności:
 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu oraz jego opracowań – wytwarzanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym w formie druków, plansz, plakatów, ogłoszeń, bannerów itp.,
 2. w zakresie obrotu oryginałami utworu oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału albo egzemplarzy,
 3. w zakresie rozpowszechniania utworu oraz jego opracowań w sposób inny niż opisany w pkt a) lub b) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, publiczne udostępnienie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych oraz we wszelkich innych formach komunikacji, promocji, reklamy, oznaczania i produkcji towarów, (w tym w portalach społecznościowych jak np. Facebook, YouTube) i nieelektronicznych, bez względu na ilość nadań, emisji i wytworzonych egzemplarzy,
 4. w zakresie dokonywania wszelkich zmian i modyfikacji w utworze w całości lub części oraz dokonywania jego opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części utworu,
 5. w zakresie rejestracji w Urzędzie Patentowym w charakterze znaku towarowego, używanie w obrocie gospodarczym lub niegospodarczym w charakterze oznaczenia przedsiębiorstwa, znaku towarowego lub innego charakterystycznego symbolu przedsiębiorstwa, jego części, albo towaru lub usługi,
 6. w zakresie anonimowego rozpowszechniania utworu, w zakresie decydowania o jego pierwszym publicznym udostępnieniu oraz sprawowania nadzoru nad sposobem korzystania z utworu,
 7. wykonywania i korzystania z opracowań nagrodzonej Pracy Konkursowej,
 8. wykorzystania we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet, zarejestrowanie w charakterze znaku towarowego, i inne,
 9. wielokrotne wprowadzenie do pamięci komputera, sieci komputerowej, w tym w szczególności Internetu, do baz danych, a także do pamięci wszelkiego innego rodzaju urządzeń elektronicznych,
 10. wielokrotne wprowadzanie do sieci multimedialnych,
 11. eksploatację w Internecie, na stronach www, portalach społecznościowych, jak np. Facebook, YouTube, odpłatnie lub nieodpłatnie, na zamówienie, za pośrednictwem łączy telefonicznych lub satelitarnych, przewodowych lub bezprzewodowych, technik cyfrowych lub analogowych.
 1. Zwycięzca udziela Organizatorowi zezwolenia do dokonywania wszelkich zmian, łączenia i przeróbek utworu, w tym również do jego wykorzystywania lub poszczególnych jego części (elementów) oraz łączenia z innymi utworami. Organizator z chwilą wydania Zwycięzcy Nagrody nabywa prawa do wykonywania praw zależnych oraz do udzielania zgody na wykonywanie praw zależnych.
 2. Zwycięzca zobowiązuje się nie wykonywać autorskich praw osobistych do utworu oraz upoważnia bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych Organizatora do wykonywania jego autorskich praw osobistych.
 3. Zwycięzca wyraża zgodę i udziela Organizatorowi wyłącznego prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych względem Pracy Konkursowej (utworu) i jej poszczególnych części.
 4. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora oraz podmiotów, które upoważniono do korzystania ze Pracy Konkursowej osobistych praw autorskich oraz wyraża zgodę na nieujawnianie swojego autorstwa Pracy Konkursowej.
 5. Zwycięzca upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia Pracy Konkursowej oraz do występowania w jego imieniu o ochronę autorskich praw osobistych.
 6. Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie związane z uczestnictwem w Konkursie, w szczególności z tytułu udzielenia licencji lub przeniesienia praw.
 7. Na żądanie Organizatora Zwycięzca Konkursu (bądź rodzic lub opiekun prawny Zwycięzcy) zobowiązuje się podpisać z Organizatorem umowę potwierdzającą przeniesienie majątkowych praw autorskich lub innych praw do Pracy Konkursowej uwzględniającą treść Regulaminu.

 

VII. Reklamacje

 

 1. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo do składania reklamacji w trakcie trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednak nie później, niż w terminie do dnia 12.10.2017 roku. O terminie złożenia reklamacji decydować będzie data stempla pocztowego albo data otrzymania przez Koordynatora wiadomości e-mail.
 2. Reklamacje należy zgłaszać, pod rygorem nieważności, drogą listową (listem poleconym) na adres Koordynatora z dopiskiem „Antalis Design Awards 2017” lub drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@antalisawards.pl.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych od daty ich otrzymania. Koordynator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu obsługi reklamacji, jeżeli z przyczyn niezależnych od Koordynatora zachowanie terminu podstawowego jest niemożliwe. O decyzji Komisji zainteresowany Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną lub listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji.
 4. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację, numer telefonu, adres e-mail oraz dokładny opis i powodów reklamacji.
 6. Od decyzji Koordynatora Uczestnik może odwołać się pisemnie do Organizatora, w terminie 3 dni od otrzymania decyzji Koordynatora.
 7. Decyzje Organizatora lub Komisji są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie, lecz Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń przed właściwym sądem powszechnym. Roszczenia związane z wydaniem Nagrody mogą być kierowane wyłącznie do Koordynatora, który przejął całkowitą odpowiedzialność związaną z ich wydaniem zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu, a w szczególności treścią paragrafu I ust. 3 niniejszego Regulaminu.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 

 1. Zarówno Organizator, jak i Koordynator zastrzegają sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizatorowi i/lub Koordynatorowi przysługuje prawo żądania od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków udziału w Konkursie lub odmowa spełnienia powyższych żądań powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora lub Koordynatora.
 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników Konkursu jest Organizator, który powierza ich przetwarzanie w drodze odrębnej umowy Koordynatorowi. Dane będą przetwarzane przez Koordynatora wyłącznie na potrzeby związane z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, w tym w szczególności w celu wydania nagród oraz naliczenia i odprowadzenia podatku. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych osobowych Uczestników jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
 3. Koordynator informuje, iż dane osobowe autorów prac nominowanych i Zwycięzców Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.antalisawards.pl. Zgłoszenie Pracy Konkursowej w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie danych osobowych Uczestnika na stronie internetowej www.antalisawards.pl.
 4. Zgłoszenie Pracy Konkursowej do udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
 5. Postanowienia Regulaminu są podstawą prowadzenia Konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Komisji.
 6. Organizator w porozumieniu z Koordynatorem zastrzegają sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator zastrzega sobie również prawo przerwania Konkursu w razie zaistnienia przyczyn niezależnych od Organizatora lub Koordynatora. Wszelkie zmiany Regulaminu są skuteczne po ich publikacji na stronie internetowej www.antalisawards.pl.